คุณสมบัติของมัคคุเทศก์อาชีพ

คุณสมบัติของมัคคุเทศก์อาชีพ

ประการแรก ต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ซึ่งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็นผู้ออกให้  ปกติจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออก  มีค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 บาท (หลังมีนาคม 2551 ค่าธรรมเนียมจะขึ้นเป็น 1,500 บาท ตามประกาศของ พรบ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑)

??? ทำไมต้องมีใบอนุญาต ???   เพราะกฎหมายบังคับไว้ครับ

คุณสมบัติมัคคุเทศก์ตาม พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕

 

มาตรา 39

ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นมัคคุเทศก์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากนายทะเบียน

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 40

ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง

(4) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด

(5) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

(6) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

(8) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ แต่ถ้าเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต้องถูกเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

 

จาก พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา 39  ระบุไว้ชัดเจนครับว่าอาชีพมัคคุเทศก์ต้องมีใบอนุญาต  เราจึงเห็นมัคคุเทศก์สวมบัตรอันเป็นสัญญลักษณ์การได้รับอนุญาตดังกล่าว(บัตรไกด์) ห้อยคอระหว่างปฎิบัติหน้าที่ทุกครั้ง

จาก พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา 40 (1) จะได้ความภูมิใจว่า มัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้นครับ  ต่างชาติจะมาแย่งทำอาชีพนี้เข้าข่ายทำผิดกฎหมาย

และจาก พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา 40 (3) จะได้ความรู้ว่า มัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่ต้องผ่านการฝึกอบรม ซึ่งผมจะอธิบายในหัวข้อ  ทำอย่างไรให้ได้ใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์”  ต่อไป

 

ประการที่สอง ต้องเป็นผู้รู้จริง เพื่อจะได้ตอบคำถามได้ด้วยความมั่นใจ และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ ยกตัวอย่าง เช่น    

*  รู้เกี่ยวกับสถานที่นำเที่ยว รู้ทั้งประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี สังคม ศาสนา ศิลปะ วรรณคดี  วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน  นิทานพื้นบ้าน ฯลฯ

* รู้เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก, ร้านอาหาร, การเดินทางด้วยพาหนะต่าง ๆ, ระบบตั๋วเครื่องบิน, ระบบรักษาความปลอดภัย

*  รู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ เช่น พิธีการตรวจคนเข้าเมือง,  ระเบียบการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

* รู้ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว เช่น ภาษาประจำชาติ ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาตินั้น ๆ

* ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องรู้หน้าที่ของมัคคุเทศก์ด้วย เช่น มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความเสมอภาคและยุติธรรม

 

ประการที่สาม ต้องมีความสามารถในการสื่อสาร  ใช้ภาษาได้ถูกต้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งต้องมีศิลปะในการพูด สามารถอธิบายและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้

ประการที่สี่ ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  รู้จักสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว ใส่ใจให้เกียรติแก่นักท่องเที่ยวทุกคนเท่าเทียมกัน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง

ประการที่ห้า มีบุคลิกภาพดี กิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายได้เหมาะสมกับสถานที่และกาลเทศะ รู้ว่าเมื่อไรควรพูด เมื่อไรควรเงียบ จำไว้เลยว่ามัคคุเทศก์คือฑูตวัฒนธรรม คิดถึงภาพลักษณ์ของประเทศชาติให้มาก ๆ ครับ

ประการที่หก ต้องมีคุณธรรม ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต ความมีน้ำใจ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่   วงการนี้มีโอกาสที่จะฉกฉวยสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวในทางที่ผิด มาก ๆ  ดังนั้นคำว่าไม่ทำผิดกฎหมายอย่างเดียวไม่พอ ต้องไม่ผิดศีลธรรมจริยธรรม และไม่ผิดจรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมอาชีพด้วยครับ

ประการที่เจ็ด ต้องมีทัศนคติที่ดีกับการบริการและการท่องเที่ยว อย่าลืมนะครับว่ามัคคุเทศก์อาชีพนั้นจำเป็นต้องไปสถานที่เดิม ๆ อธิบายซ้ำ ๆ เรื่องเดิม ๆ ทุกวัน จะเบื่อจะเซ็งไม่ได้เลยนะครับ

ประการที่แปด  สุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่มีการลาป่วยในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับเว้นแต่จะหามัคคุเทศก์คนอื่นมาดูแลแทนได้  ต้องรักษาอารมณ์ให้ดีอยู่เสมอด้วยครับ ยกตัวอย่าง กรณีทะเลาะกัน ฝ่ายหญิงร้องไห้ทั้งคืน เช้ามาตาก็บวม ฝ่ายชายเมาหัวราน้ำเช้าก็แฮ้งค์ ไปทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทั้งคู่เลยครับ

 

ประการที่เก้า  มีความอดทน มุ่งมั่น ขยัน  อาชีพมัคคุเทศก์เป็นงานที่ต้องพบกับคนมากมายหลากหลายทัศนคติ เป็นงานที่ต้องพบกับความกดดันและท้าทาย และต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา ดังนั้นต้องตั้งสติในการแก้ปัญหาให้ดีและใช้ความอดทนให้มากถึงมากที่สุด   และแน่นอนไม่ว่าประกอบอาชีพอะไร ถ้าอยากรวยต้องขยันทำงานครับ    

ประการที่สิบ  ต้องมีระเบียบวินัยในการใช้เงิน  รายได้ของผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ส่วนใหญ่จะรับเป็นค่าตอบแทนเป็นงาน ๆ ไป ไม่สามารถกะเกณฑ์เป็นจำนวนได้แน่นอน  นอกจากค่าจ้างรายวันแล้ว อาจจะมีรายได้เสริมจากการขายออฟชั่นนอลทัวร์ หรือได้ค่าคอมมิชชั่นจากห้างร้านต่าง ๆ ดังนั้นต้องรู้จักเก็บออมและจัดสรรรายรับรายจ่ายไว้ด้วย บางฤดูกาลนักท่องเที่ยวมีน้อย งานก็พลอยน้อยไปด้วย การเก็บออมจะมาช่วยในการดำรงชีวิตช่วงนี้ล่ะครับ

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว. Bookmark the permalink.

2 Responses to คุณสมบัติของมัคคุเทศก์อาชีพ

 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักบริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 38/2556 เฉพาะภาษาอังกฤษ จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2556
  http://suasinfo.blogspot.com/2012/11/382556.html#more

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  – มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป พูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  – เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในขั้นใช้การได้ดีทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
  – มีบุคลิกภาพดีและมีใจรักในงานบริการ
  – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  – มีสัญชาติไทย

  หลักฐานในการสมัคร
  – ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง)
  – รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
  – สำเนาหลักฐานการศึกษา (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมฉบับจริง
  – สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมฉบับจริง
  – หนังสือรับรองจากบริษัทนำเที่ยวว่าเป็นมัคคุเทศก์ในสังกัด (ถ้ามี)
  – หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้น

  ค่าสมัครสอบคัดเลือก
  – ผู้สม้ครชำระเงินจำนวน 300 บาท

  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  1. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
  โทร. 02-2227130

  2. สำนักบริการวิชาการ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
  โทร. 034-244217

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ใบสมัคร
  http://www.suas.su.ac.th/Documents/PDF/TP/Guide38_56/application_form_38.pdf
  ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก
  http://www.suas.su.ac.th/Documents/PDF/TP/Guide38_56/application_procedure_38.pdf

  ผู้ที่สนใจทุกท่านควรอ่าน ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก และทำความเข้าใจในข้อตกลง เงื่อนไข กำหนดการ และโครงสร้างหลักสูตรเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครเอง สำหรับการจัดเตรียมเอกสารและการเตรียมตัวสอบคัดเลือก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างต้น

  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการอบรม 39,000 บาท และ…

 2. โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 12
  โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ
  สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว
  ระยะเวลาการฝึกอบรม
  ระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ.2559
  อบรมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยวันอังคาร – ศุกร์ อบรมเวลา 17.30-20.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือ 09.00-20.00 น. โดยประมาณ
  สถานที่รับสมัคร / ระยะเวลาการรับสมัคร
  สถานที่รับสมัคร ณ ห้องสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องท่องเที่ยวและบริการ(ห้องพักอาจารย์ 2) ชั้น 2 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
  ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559
  รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.00-16.30 น. ในวันทำการ หากเป็นเสาร์-อาทิตย์กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาสมัคร โทร.081-644-8199 / 085-993-5609 /081-901-2928 หรือ 02-160-1548-50
  การสอบคัดเลือก
  สถานที่สอบคัดเลือก อาคาร 37 ชั้น 2 ห้อง 3722-23 และห้อง 3726
  สอบข้อเขียน อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
  สอบสัมภาษณ์ (ต่อช่วงบ่าย)อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลาประมาณ 13.00 เป็นต้นไป
  ประกาศผล จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริเวณบอร์ดสาขาวิชาฯ อาคาร 37 ชั้น 1 และทางเว็ปไซต์ http://www.facebook.com/guideinterssru
  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 80 คน ภาษาอังกฤษ 40 คน และภาษาจีนกลาง 40 คน
  อัตราค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) มีดังนี้
  – ค่าระเบียบการสมัคร 100 บาท
  – ค่าสมัครเข้ารับการอบรม 200 บาท
  – ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 39,500 บาท
  อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมนี้รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารบางส่วนระหว่างการฝึกอบรม ค่าสถานที่อบรม และค่าทัศนศึกษานอกสถานที่
  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
  (ก) มีสัญชาติไทย
  (ข) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
  (ค) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา (หรือเท่า)
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.081-644-8199 / 085-993-5609 /081-901-2928 หรือ 02-160-1548-50และทางเว็ปไซต์ http://www.facebook.com/guideinterssru

Leave a Reply to ☀Tawan™ Guide ☀ Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s