ดาวน์โหลดกฎหมายและระเบียบว่าด้วยเรื่องการท่องเที่ยว

 
 ดาวน์โหลดกฎหมายและระเบียบว่าด้วยเรื่องการท่องเที่ยว
 
เนื้อหา

ดาวน์โหลด

  กฎกระทรวง กำหนดวัน เวลา เปิด ปิด ของสถานบริการ พ.ศ. 2547

  พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

  พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494

  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

  พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

  พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

  

  พระราชบัญญัติเรือสยาม พ.ศ. 2481

  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ. 2456

  

  ระเบียบสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวว่าด้วยการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2548

  ประกาศสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2548

  ระเบียบสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2548

  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509

  พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2544

  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

  พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469

  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

  พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

  

  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535

  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 – มาตรา 1 – มาตรา 4 (2)   Updated

  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 – มาตรา 4 (3) – ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ธม.๓)    Updated

  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 – เครื่องหมายมัคคุเทศก์ (ธม.๔) – คำสั่งคณะกรรมการธุรกิจฯที่ 6/2546  Updated  

  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 – คำสั่งคณะกรรมการธุรกิจฯ ที่ 1/2548 – Section 41  Updated

  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 – Section 42 – Rate of Frees     Updated

  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 – ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว     Updated

  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 – ตัวอย่างใบอนุญาตมัคคุเทศก์     Updated

  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551   

 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
       สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์มหานคร
 

 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s