ทำอย่างไรให้ได้ใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์

ทำอย่างไรให้ได้ใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา 40 ระบุไว้ชัดเจนครับ ต้องเป็นคนไทยมีสัญชาติไทย, อายุ 20 ปีขึ้นไป หมายถึงอายุเลย 60 ปีก็ยังสามารถเป็นมัคคุเทศก์ได้ครับ, ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือติดยาเสพติดให้โทษ, สุขภาพจิตดี ไม่วิกลจริต, ไม่เคยรับโทษจำคุก เป็นต้น

คุณสมบัติมัคคุเทศก์ตาม พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา 40 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง

(4) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด

(5) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

(6) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

(8) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ แต่ถ้าเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต้องถูกเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

มาดูที่ พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 40 วงเล็บสาม ครับ คุณสมบัติของมัคคุเทศก์ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือต้องผ่านการอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง

หมายเหตุ “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตาม พ..ร.บ.นี้ นะครับ

ดังนั้นผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ทุกคน จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ และแน่นอนครับ การอบรมต้องมีการประเมินวัดผลด้วย ผู้ที่สอบผ่านเท่านั้นจึงจะได้วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการอบรมวิชามัคคุเทศก์ เพื่อนำไปยื่นประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ที่สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เขตจังหวัดที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่

หมายเหตุ เนื่องจากพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ประกาศใช้แล้วเมื่อ 30 มกราคม 2551 และจะมีผลบังคับในอีก 60 วัน ซึ่งทำให้ยกเลิก พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ครับ ดังนั้นคุณสมบัติของผู้จะเป็นมัคคุเทศก์มีการเปลี่ยนแปลงตามพรบ.ฉบับใหม่ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

หลักสูตรมัคคุเทศก์ของสถาบันใดบ้าง ที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์รับรอง

สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการท่องเที่ยว, หลักสูตรภาษาต่างประเทศ, โบราณคดี มักจะจัดให้มีการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ให้กับบุคคลทั่วไปครับ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นต้น

การเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์จะประกาศตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ , เวบไซด์ของสถาบันเอง, สามารถสอบถามที่

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2219 4010-17

http://www.tourismcentre.go.th/index.asp

หรือหาคำว่า โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ จาก serch engine ผลการค้นหาจะพบว่ามีหลายสถาบันที่เปิดการอบรมเชิญเลือกกันตามสะดวกครับ

วิธีพิจารณาว่าจะเลือกเข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์ที่ใด

1. พิจารณาจากความน่าเชื่อถือของสถาบันที่จัดอบรม และจัด”ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” หรือไม่

2. ช่วงเวลาและ ระยะเวลาการอบรม บางสถาบันอบรมเต็มเวลาใช้เวลา 30 วัน บางสถาบันอบรมเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ใช้เวลา 5- 6 เดือน ควรเลือกเวลาที่เราสะดวกที่สุด

3.  กรณีอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป ภาษาต่างประเทศ ต้องดูว่าสถาบันนั้นเปิดอบรมภาษาที่เราสนใจหรือไม่ เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี

4. ระยะทางไปสถานที่อบรมอย่าให้ไกลมาก รถติดเอย เหนื่อยล้ากับการเดินทางก็ไม่เป็นผลดีกับการอบรม ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับ

5. ค่าใช้จ่ายในการอบรม ส่วนมากจะใกล้เคียงกันครับ ค่าสมัครสอบประมาณ 200 บาท ค่าธรรมเนียมการอบรมประมาณ 20,000 – 30,000 บาท

6. คุณสมบัติของตัวเราเองครับ เช่น วุฒิการศึกษา บางสถาบันฯ กำหนดรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย (ม. 6) ขึ้นไป บางสถาบันอาจกำหนดรับเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีขึ้นไป  หรือภาษาอังกฤษไม่เก่งก็เลือกเข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป ภาษาไทย

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่สนใจฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันที่เปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ ได้ที่งานหลักสูตรและฝึกอบรม โทร. 0 2214 1385  หรือ 0 2219 4010-17 ต่อ 132

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้กำลังแสวงหาโครงการอบรมมัคคุเทศก์ นะครับ

สำหรับคำถามยอดฮิต “อยากเป็นไกด์ต้องทำอย่างไร”

คลิกดูคำตอบได้ที่คอมเม้นต์ บัตรมัคคุเทศก์ประเภทต่าง ๆ  

.

เว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันการศึกษาที่เปิดอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ ปี 2555
http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files//juneny/course/8-3-55.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนามาตราฐานและหลักสูตร
สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว
โทรศัพท์ 0 22140133 หรือ 0 2219 4010-17 ต่อ 510

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว. Bookmark the permalink.

3 Responses to ทำอย่างไรให้ได้ใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์

 1. มีมี่ says:

  อยากมีบัตรไกด์จะต้องเตรียมตัวอย่างไรคะช่วยแนะนำด้วยคะ

 2. มีมี่ says:

  อยากมีบัตรไกด์จะต้องเตรียมตัวอย่างไรคะช่วยแนะนำด้วยคะ
  0805018892

 3. Aenr says:

  ขอบคุณค่ะ…เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยค่ะ “โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s