“มัคคุเทศก์” กับ “ผู้นำเที่ยว” ต่างกันอย่างไร

 
 
 

ความหมายของมัคคุเทศก์

ความหมายตาม พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ *

* มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน (ประมาณเดือน เมษายน 2551)

 

มัคคุเทศก หมายความว่า ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการนํานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับคําแนะนําและความรูด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว

ผู้นําเที่ยว”  หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการดูแลและอํานวยความสะดวกแกjนักท่องเที่ยว ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ

 

ความหมายเดิม ตาม พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ **

** ถูกยกเลิกเมื่อ พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ ตามมาตรา ๓

มัคคุเทศก์หมายความว่า ผู้ที่นำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคลโดยได้รับค่าต

 

ความหมายตาม Wordnet

Tour Guide = a guide who leads others on a tour

 

ความหมายตาม wikipedia

A tour guide is a person who guides visitors in the language of their choice and interprets the cultural and natural heritage of an area, which person normally possesses a specific area qualification usually issued and/or recognised by the appropriate authority [EN 13809:2003]

Tour guides are representatives of the cities, regions and countries for which they are qualified. Guides help travellers understand the culture of the region visited and the way of life of its inhabitants. They have a particular role on the one hand to promote the cultural and natural heritage whilst on the other hand to help ensure its sustainability by making visitors aware of its importance and vulnerability.

A tour guide is a person who leads groups of people around a town, museum, or other tourist venue. The tourist guide provides a commentary on the features and history of the location, the tours can be from as little as 10-15 minutes to extended periods over many days. Considerable importance is placed on the guide’s knowledge of local stories, history and culture depending on the location of the tour

A guide who works at a particular location, such as a museum, may be called a docent and may provide entertaining, relevant, organized and themed heritage interpretation. The role consists of leading groups of visitors around cultural, environmentally, or previously arranged attractions in significant places.

 
 

ความเป็นมาของมัคคุเทศก์

 

 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s