สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 6/8

 

สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 6/8

 

ลำดับ

ชื่อสถาบัน

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

E-mail address

วิชาการที่เปิดสอนด้าน การโรงแรมและการท่องเที่ยว

61

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ตั้งอยู่ที่ 186 ถนนสุรินทร์-ประสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

0-4451-1604
0-4451-1460

http://www.risurin.ac.th

โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/ คณะวิทยาการจัดการ

62

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตั้งอยู่ที่ 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านคู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

0-5379-3464-5
0-5379-3470

http://www.ricr.ac.th

โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/ คณะวิทยาการจัดการ

63

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

0-5571-1388
0-5572-2500

http://www.rikp.ac.th

โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

64

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ตั้งอยู่ที่ 64 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0-4221-1040-53
0-4224-1418

http://www.riudon.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

65

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตั้งอยู่ที่ 612 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4526-2423-23
0-4531-1472

http://www.riubon.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

66

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตั้งอยู่ที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

0-5421-8239

http://www.rilp.ac.th

โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

67

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตั้งอยู่ที่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

0-4372-2118-9
0-4372-2117

http://www.rimhk.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

68

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตั้งอยู่ที่ ถนนสุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4425-4000
0-4424-2617
0-4424-2158

http://www.rin.ac.th

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/ คณะวิทยาการจัดการ

69

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่ที่ 1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

0-7537-7440
0-7539-6087
0-7537-7440

http://www.rint.ac.th

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

70

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตั้งอยู่ที่ ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

0-4461-1221
0-4461-2858

http://www.ribr.ac.th

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/ คณะวิทยาการจัดการ

 
 
ที่มา: สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 6. สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s