สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 4/8

 
สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 4/8
 

ลำดับ

ชื่อสถาบัน

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

E-mail address

วิชาการที่เปิดสอนด้าน การโรงแรมและการท่องเที่ยว

41

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4424-2001
0-4425-8310

http://www.geocities.com
/nvc_korat/

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

42

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

0-4451-1191
0-4451-2697

http://www.geocities.com
/surinve/default.htm

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว

43

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ 167 ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5322-1493
0-5341-6203
0-5321-7310

http://www.geocityes.com/cvccm

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

44

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000

0-5451-1286
0-5451-1174

http://www.pvc.ac.th

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

45

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ตั้งอยู่ที่ 670 ถนนชนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 51000

0-5371-3036
0-5371-1561

http://www.crnet.co.th./cvc

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

46

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

 

http://www.thai.net/kvc-cia

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

47

วิทยาลัยอาชีวศึกษา เพชรบุรี

ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

0-3242-5557
0-3242-7021

http://www.thai.net/phetphet

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

48

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ตั้งอยู่ที่ บริเวณวัดพุทธมงคลนิมิตร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

0-7621-4818
0-7622-6169

http://www.dovepvc.th.edu/

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

49

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่ที่ 1076 ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

0-7535-6156
0-7534-1076

http://www.nvc.ac.th/

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

50

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี

ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0-7728-2001
0-7728-4499

http://www.dovepvc.th.edu

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 6. สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s