สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 8/8

 

สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 8/8

 

ลำดับ

ชื่อสถาบัน

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

E-mail address

วิชาการที่เปิดสอนด้าน การโรงแรมและการท่องเที่ยว

81

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา

ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง เขตดุสิต กทม. 10300

0-2243-2240-7
0-2243-2248

http://www.riss.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

82

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตั้งอยู่ที่ 38 หมู่ 8 ต.นากุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

0-3242-4097-103
0-3242-5118

http://www.rajabhat.edu

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

83

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตั้งอยู่ที่ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

0-5671-1396
0-5672-2217

http://www.ripb.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

84

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตั้งอยู่ที่ 234 หมู่ 8 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000

0-4283-5223-8

http://www.riloei.ac.th

โปรแกรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม/ คณะวิทยาการจัดการ

85

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตั้งอยู่ที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ. สกลนคร 47000

0-4271-1274
0-4271-3654
0-4274-4014

http://www.ris.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

86

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตั้งอยู่ที่ 160 ถนนกาญจนวานิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

0-7431-2726
0-7432-4221
0-7431-1210

http://www.riska.ac.th

สาขาการท่องเที่ยว/คณะวิทยาการจัดการ

87

มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี วิทยาลงกรณ์

ตั้งอยู่ที่ 1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

0-2529-0674-6

http://www.ripw.ac.th

โปรแกรมวิชาอุตสา หกรรมการท่องเที่ยว/ คณะวิทยาการจัดการ

88

มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์

ตั้งอยู่ที่ 27 อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

0-5541-1096
0-5541-3877

http://www.riu.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

89

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

0-4375-4368

http://www.msu.ac.th/hotel/index.htm

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 
 
ที่มา: สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 6. สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s