สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 2/8

 

สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 2/8

 

ลำดับ

ชื่อสถาบัน

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

E-mail address

วิชาการที่เปิดสอนด้าน การโรงแรมและการท่องเที่ยว

21

มหาวิทยาลัยดุสิตธานี

ตั้งอยู่ที่ 902 ถนนศรีนครินทร์ ซีคอนสแควร์ หนองบอน ประเวศ กทม. 10260

0-2361-7805
0-2361-7811-3
0-2361-7806

http://www.dtc.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

22

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ตั้งอยู่ที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม. 10210

0-2954-7300-29

http://www.dpu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการ ท่องเทียวและการโรงแรม

23

มหาวิทยาลัยรังสิต

ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

0-2997-2220
0-2533-9470

http://www.rsu.ac.th

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการ

24

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

ตั้งอยู่ที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900

0-2579-9120-39
0-2561-1721

http://www.spu.ac.th

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

25

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ตั้งอยู่ที่ 79 ถนนบางนา-ตราด ต.คลองบำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

(038)743-690-9

http://www.spu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์(กลุ่มวิชาโท) สาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

26

มหาวิทยาลัยสยาม

ตั้งอยู่ที่ 235 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กทม. 10160

0-2457-0068
0-2457-0474-9

http://www.siam.th.edu
infosu@siam.edu

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

27

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตั้งอยู่ที่ 126-1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

0-2697-6000 อัตโนมัติ 120
0-2276-2126

http://www.utcc.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

28

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตั้งอยู่ที่ ถนนรามคำแหง หัวหมาก กทม.10240

0-2300-4563

http://www.au.edu
abac@au.th

 

29

มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยนานาชาติ)

ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

0-2441-0648-9 ต่อ 1224
0-2457-0068

http://www.mahidol.ac.th

สาขาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

30

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

ตั้งอยู่ที่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

0-5322-1576
0-5321-3134

http://www.north.rit.ac.th

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

 
ที่มา: สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 6. สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s