สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 1/8

 

สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 1/8

 

ลำดับ

ชื่อสถาบัน

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

E-mail address

วิชาการที่เปิดสอนด้าน การโรงแรมและการท่องเที่ยว

1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5321-699
0-5321-7143

http://www.chiangmai.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว และการโรงแรม

2

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

0-5526-1000-4
0-5526-1005

http://www.nu.ac.th

การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

3

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตั้งอยู่ที่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

0-5387-8038-50
0-5349-8861-2

http://www.mgu.ac.th

 

4

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตั้งอยู่ที่ 123 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

0-4324-2331-9
0-4324-1216

http://www.kku.ac.th
info@kku.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ

5

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนสถลมาร์ค กม. 10-11 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

0-4528-8400-3
0-4528-8396

http://www.ubu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548 หลักสูตรการท่องเที่ยว

6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งอยู่ที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900

0-2942-8200-45
0-2579-6113
0-2942-8491-99
0-2942-8185

http://www.ku.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการเดินทางและการท่องเที่ยว,สาขาวิชาการโรงแรม

7

หาวิทยาลัยรามคำแหง

ตั้งอยู่ที่ ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

0-2310-8000
0-2318-0917

http://www.ru.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมการบริการ

8

มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ตั้งอยู่ที่ 114 สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ กทม. 10110

0-2260-1010-4
0-2258-4007

http://www.swu.ac.th

การจัดการการท่องเที่ยว และการโรงแรม

9

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ตั้งอยู่ที่ ถนนหน้าพระลาน พระนคร กทม. 10200

0-2623-6115-22
0-2225-7258

http://www.asa.or.th

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต(การจัดการการท่องเที่ยว)

10

มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

ตั้งอยู่ที่ 919 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

0-2503-2121-4
0-2503-3607

http://www.stou.ac.th

การจัดการการท่องเที่ยว

 
ที่มา: สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 6. สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s