สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 7/8

 

สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 7/8

 

ลำดับ

ชื่อสถาบัน

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

E-mail address

วิชาการที่เปิดสอนด้าน การโรงแรมและการท่องเที่ยว

71

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ (ฉะเชิงเทรา)

ตั้งอยู่ที่ 422 ถ.บรุพงษ์ ต.หน้าเมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

0-3851-1010

http://www.rich.ac.th

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/ คณะวิทยาการจัดการ

72

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี (ลพบุรี)

ตั้งอยู่ที่ 24 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

0-3642-2607-9
0-3642-2610

http://www.rits.ac.th
PONPUNN@.yahoo.com

คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

73

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม (พิษณุโลก)

ตั้งอยู่ที่ 66 ถนนวังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

0-5525-8584
0-5525-9468

http://www.rip.ac.th

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว/ คณะวิทยาการจัดการ

74

มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี (จันทบุรี)

ตั้งอยู่ที่ 41 หมู่ 5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

0-3931-1534
0-3931-3330
0-3933-5410

http://www.rb.ac.th

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

76

มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม

ตั้งอยู่ที่ 85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

0-3429-0240
0-3425-9682

tourismrinp@hotmail.com

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

77

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ตั้งอยู่ที่ 21 หมู่ 6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

0-7621-1959
0-7622-2370

http://www.ripk.ac.th

โปรแกรมวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/ คณะวิทยาการจัดการ

78

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี

ตั้งอยู่ที่ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

0-7735-5670-3 ต่อ 321

http://www.rist.ac.th/
redeemer/index.asp

คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

79

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม

ตั้งอยู่ที่ 39/1ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตจตุจักร กทม. 10900

0-2942-6900

http://www.chandra.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

80

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ตั้งอยู่ที่ ถนนอิสรภาพ ธนบุรี กทม. 10600

0-2890-1801-8 ต่อ 3022
0-2466-6776

ridcc-nt.moe.go.th

คณะวิทยาการจัดการสายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 
 
 ที่มา: สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 6. สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s