พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

 
 เชิญดาวน์โหลดไปอ่านกันก่อนครับ     พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 

http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files///149_ACT%2C_T&G_2551.pdf

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553

http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files///law/law%20%28all%29/%BE%C3%AE.%A1%C3%C1%A1%D2%C3%B7%E8%CD%A7%E0%B7%D5%E8%C2%C7.pdf

เนื้อหาคร่าว ๆ

– มาตรา ๕๐ กระทบต่อผู้ที่กำลังจะเป็นไกด์ คือ ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์/การท่องเที่ยว  หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในสาขามัคคุเทศก์/การท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการกำหนด  หรือได้รับวุฒิบัตร/หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกำหนด เป็นต้น

-มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จากเดิมมีอายุ 2 ปี เปลี่ยนเป็นมีอายุ 5 ปี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์(บัตรไกด์) จากเดิม 500 บาท ขึ้นมาเป็น 1,500 บาท

– มาตรา ๖๔ ผู้จะนำเที่ยวไปต่างประเทศ ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นไว้แต่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และมีคุณสมบัติ…เป็นผู้นำเที่ยวได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียน…

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการและมีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจสําคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนการประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีมาตรฐานสากลโดยมีสํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ดําเนินการแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ดําเนินการอยู่เดิม ประกอบกับมาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองนักท่องเที่ยวและมาตรการในการกําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจนําเที่ยวยังไม่เหมาะสม รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่เอื้อต่อการปฏิบัติในรูปแบบของการบริหารราชการของส่วนราชการ สมควรที่จะต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว

 

กฎกระทรวงต่าง  

ขณะนี้กฎกระทรวงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files///kasipat/law/ministerial/Fees%20for%20business%20and%20guides.pdf
2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files///kasipat/law/ministerial/Model%20identification%20and%20the%20officers%20and%20the%20registrar.pdf

3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files///kasipat/law/ministerial/The%20applicant%20is%20a%20guide%20and%20tour%20leader.pdf

4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และจำนวนเงินหลักประกัน  http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files///kasipat/law/ministerial/To%20obtain%20business%20licenses%20and%20guarantees.pdf

5. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files///kasipat/law/ministerial/The%20information%20about%20the%20tour%20business.pdf

ประกาศต่าง

1. ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files//kasipat/law/announced/Establishment%20of%20branch%20offices.pdf

2. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง แบบบัตร การขอมีบัตร การออกบัตร และลักษณะการติดบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files///kasipat/law/announced/Identification%20guides.PDF

3. ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files///kasipat/law/announced/General%20Guides%92%20Training%20Course.pdf

4. ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files///kasipat/law/announced/Guidelines%20set%20rates.pdf

5. ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files///kasipat/law/announced/Pay%20fees%20back.pdf

กฎหมายอื่น

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 
 http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files///kasipat/law/other/Income%20tax%20exemption.pdf

 แก้ไขเมื่อ 4 มีนาคม 2554

 

 
 
 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s