นักท่องเที่ยวควรรู้อะไรก่อนจะไปกับบริษัททัวร์

 
นักท่องเที่ยวควรรู้อะไรก่อนเลือกใช้บริการกับบริษัททัวร์
 
 1. ควรตรวจสอบผู้ประกอบการที่จัดนำเที่ยวว่ามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือไม่ ใส่ใจรายละเอียดอีกนิดว่ารายการท่องเที่ยวที่จัดตรงกับประเภทใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ พิจารณาวันหมดอายุของใบอนุญาตด้วย โดยทั่ว ๆ ไป ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะมี 3 ประเภท คือ
1.1 นำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ คือการประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยวในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ที่สำนักงานท่องเที่ยวนั้นตั้งอยู่ และอาจนำเที่ยวได้ในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อ (มีการวางหลักประกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 10,000 บาท)
  
1.2 นำเที่ยวในประเทศ (Domestic) คือการประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยวไปสถานที่ต่าง ๆ ทั่วไปได้เฉพาะภายในราชอาณาจักร (มีการวางหลักประกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 50,000 บาท)
   

1.3 นำเที่ยวต่างประเทศ (Out bound) คือการประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยวไปสถานที่ต่าง ๆ ไปต่างประเทศ (มีการวางหลักประกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 200,000 บาท) หรือ จัดท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวทั่วๆ ไปภายในประเทศไทย (In bound) (มีการวางหลักประกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 100,000 บาท)

 
    ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะช่วยให้นักท่องเที่ยวอุ่นใจได้ระดับหนึ่งเนื่องจากผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ อีกทั้งหากเกิดความเสียหายจากผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวสามารถร้องเรียนเรียกค่าเสียหายได้ โดยสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จะหักจากเงินคำประกันที่ผู้ประกอบการวางไว้นั่นเอง >>ผู้ใดจัดนำเที่ยวโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้นั้นทำผิดกฎหมาย<<
 
2. ควรตรวจสอบประวัติผู้ประกอบการเกี่ยวกับการร้องเรียน และควรตรวจสอบว่าเป็นผู้ประกอบการจริงไม่ใช่เป็นผู้แอบอ้างกรณีที่มีการเสนอขายนอกสำนักงานที่ตั้ง เพราะนักท่องเที่ยวจะใช้สิทธิในการร้องเรียนได้เฉพาะกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ถ้าไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เป็นไปได้ว่า 99.99% มีเจตนาไม่ดี โอกาสเสี่ยงที่ท่านจะไม่ได้รับความคุ้มครองสูงครับ
 
3. พิจารณารายการท่องเที่ยว เช่น ความเป็นไปได้ของโปรแกรม, ระยะเวลาที่ใช้ในการนำเที่ยว, สถานที่ที่สำคัญในการนำเที่ยวและจุดหมายปลายทาง, จำนวนคืนที่ค้างแรม, ลักษณะประเภทของโรงแรมที่พัก, จำนวนครั้งของอาหารที่จัดให้, จำนวนเครื่องดื่ม, ลักษณะและประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง, ประเภทของสายการบิน, จำนวนมัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยวกรณีที่จัดให้มีมัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยวไปด้วย, จำนวนขั้นต่ำของนักท่องเที่ยว(กรณีผู้ประกอบการกำหนดไว้ว่ากี่คนจึงจะออกเดินทางได้), ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ยังไม่รวมในค่าบริการ (ค่าธรรมเนียมวีซ่า ภาษีสนามบิน), ค่าบริการและวิธีชำระค่าบริการ ส่วนใหญ่ค่าบริการก็จะแตกต่างกันตามปัจจัยข้างต้น อาจมีการเรียกเก็บมัดจำเพื่อสำรองที่นั่ง นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามผู้ประกอบการถึงความแตกต่างของราคาและการประมาณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจได้
 
4. เมื่อตัดสินใจเลือกใช้บริการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการแล้ว ควรเก็บหลักฐานต่าง ๆ ไว้ เช่น รายการท่องเที่ยว ใบสำคัญการรับเงิน(ใบเสร็จ) เพราะนักท่องเที่ยวอาจมีความจำเป็นต้องใช้ภายหลังหากมีการร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น รายการท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันหรือที่ได้ประกาศ/ลงโฆษณาไว้
 
5. ควรตรวจสอบผู้นำเที่ยว(นำไปต่างประเทศ)ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องและมัคคุเทศก์ต้องมีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และควรปฏิบัติงานตรงตามประเภทของบัตร เช่น มัคคุเทศก์ทั่วไปภาษาต่างประเทศสามารถปฏิบัติงานได้ทั่วราชอาณาจักรและนำเที่ยวต่างประเทศได้, มัคคุเทศก์ทั่วไปภาษาไทย, มัคคุเทศก์เฉพาะ(เดินป่า,ทะเล,ชายฝั่ง,ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ) เพราะการจะได้ใบอนุญาตฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กำหนดว่าต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น เป็นคนไทย, ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ที่คณะกรรมการรับรอง เป็นต้น  เป็นการรับประกันว่าท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ถูกต้องแน่นอน และจะได้รับการปฏิบัติ/บริการที่สุภาพ จะไม่เกิดปัญหารำคาญใจจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถร้องเรียนไปยังสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้
 
    บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะตรวจสอบประวัติการร้องเรียนของบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ก่อนเลือกใช้บริการ ติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0 2219 4010-7 ต่อ 507, 133, 242, 142   ส่วนการร้องเรียนบริษัทนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ผมแนะนำให้ท่านเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองไปพร้อมหลักฐานได้ในวันและเวลาราชการจะดีกว่าโทรศัพท์ครับ
 
 
ท่านเป็นผู้หนึ่งที่สามารถช่วยตรวจสอบและช่วยกันทำให้บริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ของประเทศไทยมีมาตรฐานและคุณภาพ สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยว
 
 
ที่มา: สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง
 

 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s