ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับติดต่อสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

  

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับติดต่อสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

   

สำหรับผู้ต้องการต่ออายุบัตรมัคคุเทศก์ สามารถยื่นขอต่ออายุ 120 วันก่อนบัตรมัคคุเทศก์หมดอายุครับ  โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง คือ 0-2219-4010-17

โอกาสนี้ จึงทำลิงค์ให้ดาวน์โหลดเอกสารง่าย ๆ เพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทางไปติดต่อสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

เมื่อเอกสารทุกอย่างพร้อมแล้วท่านจะได้รับความสะดวกและบริการอันรวดเร็วครับ (ไม่เกิน 30 นาที) 

  UPDATE!!!     

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว

สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์โทร.0-2219-4010-17

โทรสาร.0-2216-6906

ติดต่อราชการโปรดแต่งกายสุภาพ 

—————————-แก้ไขเมื่อ 4 มีนาคม 2554—————————-

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ขอใหม่) ได้แก่

1. แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.11)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมประทับตราของสถานพยาบาล
5. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนารับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาวุฒิบัตรที่รับรองได้ว่าผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  ในกรณีรอรับปริญญาบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

http://www.tourismcentre.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=152&directory=1268&contents=1399

 เอกสารหลักฐานประกอบคำต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ได้แก่

1. แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.11)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมประทับตราของสถานพยาบาล
4. บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์เก่า และสำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์เก่า  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตัวจริง (กรณีเป็นมัคคุเทศก์ก่อนปี 2552 จะไม่มีใบนี้นะครับ แต่จะได้เมื่อท่านไปต่ออายุบัตรมัคคุเทศก์)
6. หลักฐานใบแจ้งความ (ในกรณีบัตรหาย)
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
8. ค่าธรรมเนียมต่ออายุบัตรมัคคุเทศก์ 200 บาท

กรณีบัตรหมดอายุแล้ว ให้ยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ใหม่

http://www.tourismcentre.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=152&directory=1268&contents=1399

เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล ได้แก่

1. แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล (สธก.3) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท
2. หนังสือรับรองว่าบริษัทได้จดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่เกิน 1 เดือน (กรรมการไทยเกินกึ่งหนึ่ง และกรรมการไทยเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551) และที่อยู่สำนักงานสาขา
3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับประชุมผู้ถือหุ้นปีปัจจุบัน รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์
4. หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์
5. ข้อบังคับของบริษัทหรือรายงานการประชุมตั้งบริษัท (ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัท) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์
6. รายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์(หส.2)
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรสของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
9. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
10. รอยตราประทับตรา กรรมการลงลายมือชื่อและประทับตรา
11. รูปถ่ายด้านหน้าสำนักงาน จำนวน 2 รูป แสดงเลขที่ตั้ง และป้ายสำนักงาน กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท
12. แผนที่ตั้งสำนักงาน กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท
13. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน
14. หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
15. หนังสือค้ำประกันธนาคาร (ตามแบบที่กำหนด) หรือเงินสด/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อ (ชื่อนิติบุคคล) จำนวน (หลักประกัน) บาท ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และสำเนาหนังสือรับรองของบริษัทแสดงต่อธนาคาร
16. ใบนำส่งหลักประกัน 2 แผ่น กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อประทับตราบริษัท
17. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน (ตามประเภทใบอนุญาต) บาท

อัตราค่าธรรมเนียมหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

OUTBOUND รหัส 11/XXXX  หลักประกัน 200,000 บาท  ค่าธรรมเนียม 500 บาท
INBOUND    รหัส 14/XXXX  หลักประกัน 100,000 บาท  ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ในประเทศ   รหัส 12/XXXX  หลักประกัน   50,000 บาท  ค่าธรรมเนียม 300 บาท
เฉพาะพื้นที่  รหัส 13/XXXX  หลักประกัน   10,000 บาท  ค่าธรรมเนียม 100 บาท

http://www.tourismcentre.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=152&directory=1268&contents=1398

เอกสารประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล ได้แก่

1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล (สธก.4) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท
2. หนังสือรับรองว่าบริษัทได้จดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่เกิน 1 เดือน (กรรมการไทยเกินกึ่งหนึ่ง และกรรมการไทยเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551) และที่อยู่สำนักงานสาขา
3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับประชุมผู้ถือหุ้นปีปัจจุบัน รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรสของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7. รูปถ่ายด้านหน้าสำนักงาน จำนวน 2 รูป แสดงเลขที่ตั้ง และป้ายสำนักงาน กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท
8. แผนที่ตั้งสำนักงาน กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท
9. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน
10. หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
11. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตัวจริง
12. หนังสือค้ำประกันธนาคาร (ฉบับต่ออายุตามแบบที่กำหนด)
13. ใบนำส่งหลักประกัน 2 แผ่น กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อประทับตราบริษัท
14. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน (ตามประเภทใบอนุญาต) บาท

อัตราค่าธรรมเนียมหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

OUTBOUND รหัส 11/XXXX  หลักประกัน 200,000 บาท  ค่าธรรมเนียม 500 บาท
INBOUND    รหัส 14/XXXX  หลักประกัน 100,000 บาท  ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ในประเทศ   รหัส 12/XXXX  หลักประกัน   50,000 บาท  ค่าธรรมเนียม 300 บาท
เฉพาะพื้นที่  รหัส 13/XXXX  หลักประกัน   10,000 บาท  ค่าธรรมเนียม 100 บาท

http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files/form/tour/New%20Corp..pdf

เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน http://www.tourismcentre.go.th/sitedirectory/my_files/juneny/wow/Microsoft%20Word%20-%20โปรชัวร์ยกเลิกขอคืนหลักประกัน.pdf 

 

 • หนังสือค้ำประกันใหม่        

 • หนังสือค้ำประกัน ฉบับต่ออายุ

 • แบบพิจารณาเปลี่ยนแปลงหลักประกัน

 • แบบคำขอเลิกประกอบกิจการนำเที่ยวและขอรับคืนหลักประกัน

เอกสารธุรกิจนำเที่ยว 

• นิติบุคคล   

   • เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล

   • เอกสารประกอบการต่ออายุใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล

   • เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล

   • เอกสารประกอบการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

บุคคลธรรมดา

   • เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวบุคคลธรรมดา

   • เอกสารประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวบุคคลธรรมดา

   • เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายการของธุรกิจนำเที่ยวบุคคลธรรมดา

   • เอกสารประกอบการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

แก้ไขเพิ่มเติม:สำหรับผู้ที่ยื่นจดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั้งขอจดใหม่และต่ออายุ  จะต้องยื่นหนังสือรับรองบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่เกิน 1 เดือน

http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files/form/tour/New%20Indiv..pdf

เอกสารมัคคุเทศก์ 

•  แบบคำขอรับ/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงรายการ ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  

• ตัวอย่างใบรับรองแพทย์

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือผู้ที่มาติดต่อ การยื่นขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ กรุณาแต่งกายให้สุภาพ เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ

ขอความร่วมมือ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  นำใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าจบการศึกษาและทรานสคริปตัวจริง  เพื่อเป็นหลักฐาน ตรวจสอบความถูกต้อง ในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต่อไป

http://www.tourismcentre.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=152&directory=1268&contents=1399

 

เอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ 

•   เลิกประกอบกิจการ /ขอรับคืนหลักประกัน/เปลี่ยนแปลงหลักประกัน

เอกสารอื่นๆ 

• หนังสือเดินทางเล่มที่ 2   

เวลาทำการของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว

จันทร์ –  ศุกร์    เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

ที่อยู่:  สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0 2219 4010-17

อีเมล :: tbgr-centre@tourism.go.th

 

การเดินทางติดต่อ  :

                รถปรับอากาศ : สาย 11, 73, 73 ก , 93, 113, 157, 183, 204

                รถธรรมดา :  สาย 15, 47, 48, 93, 73, 73 ก , 113, 204

                เรือโดยสาร :  ขึ้นท่าสะพานหัวช้าง หรือ ท่าเจริญผล (หลังห้างโลตัส) คลองแสนแสบ

                รถไฟฟ้า :  สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ

                รถไฟฟ้าใต้ดิน :  สถานีสามย่าน , สถานีหัวลำโพง

แผนที่ : 

 

 

ที่มา : สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  กรมการท่องเที่ยว

http://www.tourismcentre.go.th/index.asp?directory=1093&pageid=152&pagename=content

   

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว. Bookmark the permalink.

1 Response to ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับติดต่อสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

  1. sakuna panasute says:

    Verygood

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s