สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (Office of Tourism Development)
 
ภารกิจของสำนัก 
 
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีอำนาจหน้าที่
 
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต สั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตการรับชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมทั้งการวางหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และการออกใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
  • ดำเนินการจัดทำ เก็บรักษา บันทึกและติดตามแก้ไขข้อมูลและประวัติของธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
  • ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์แต่งตั้ง

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มภารกิจต่างๆ

กลุ่มการบริหารงานทั่วไป
– จัดระบบงานและบริหารบุคคลของสำนักงาน
– ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปและงานสารบรรณของสำนัก
– ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและประสานงานของสำนัก
– ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน/บัญชีและงบประมาณของสำนัก
– เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนัก
 
 
กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และนิติการ
– ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต
– ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งพักและเพิกถอนใบอนุญาต
– ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียม/วางหลักประกันและการออกใบอนุญาตอื่นๆ
– ดำเนินการจัดทำ เก็บรักษา บันทึกและติดตามแก้ไขข้อมูลประวัติของธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
– รับเรื่องร้องเรียน/วินิจฉัยคำร้องทุกข์
– เป็นเลขานุการคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 
 
กลุ่มประสานการพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
– ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
– ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
– ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 
 
กลุ่มตรวจปฏิบัติตามกฎหมาย
– ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแล ให้การประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์เป็นไปตามกฎหมาย
– ให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกหลอกลวงขณะพำนักในประเทศไทย
 
 
กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว
– ดำเนินการเก็บรักษา การบริหารเงิน  และทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด
– กำหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินการอันเกี่ยวกับกองทุน ตามที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวกำหนด
– จัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีแสดงการใช้จ่ายเงินกองทุน เสนอคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 
 
บทบาทหน้าที่ของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต  ต่ออายุใบอนุญาต  สั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตรับชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การวางหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และการออกใบอนุญาตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 2. ดำเนินการจัดทำ เก็บรักษา บันทึก และติดตามแก้ไขข้อมูลและประวัติของธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 3. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์แต่งตั้ง
 5. ดำเนินการเก็บรักษา การบริหารเงิน และทรัพย์สินของกองทุน กำหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินการกองทุนตามที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนดและจัดทำงบดุล งบการเงิน บัญชีแสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเสนอคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 
 
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์มีทั้งหมด 5 สาขา  คือ
 
 
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง
 
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-2194010-17 ต่อ 142  

– งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โทร. 0 2219 4010-17 ต่อ 142, 155 และ 632
– การยกเลิกและขอคืนหลักประกัน โทร. 0 2219 4010-17 ต่อ 241
– ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2219 4010-17 ต่อ 242

มีเขตความรับผิดชอบ 28 จังหวัด  คือ กรุงเทพฯ , นครปฐม , ราชบุรี , กาญจนบุรี , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร , เพชรบุรี , ประจวบคีรีขันธ์ , นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี , สิงห์บุรี , สุพรรณบุรี , อ่างทอง , ชลบุรี , อุทัยธานี , ลพบุรี , นครสวรรค์ , นครนายก , สมุทรปราการ , ตราด , ปราจีนบุรี , สระแก้ว , ฉะเชิงเทรา , จันทบุรี , ระยอง และชัยนาท

  
 
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา  ภาคใต้ เขต 1
 
เลขที่  7-15  ถนนจุติอุทิศ 1  อาคารไชยยงค์  ชั้น 5  (ห้อง 5 เอ)
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110
โทรศัพท์ : 0 7423 2230, 0 7422 0376
โทรสาร  :  0 7423 0151
E-mail :
tbgr-southern1@tourism.go.th
มีเขตความรับผิดชอบ 8 จังหวัด  คือ  สงขลา , ยะลา , นราธิวาส , ปัตตานี , สตูล , นครศรีธรรมราช , พัทลุง และตรัง
 
 
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา  ภาคใต้ เขต 2
เลขที่  63/698  ถนนวิรัชหงษ์หยก  ตำบลวิชิต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0 7652 2299 
โทรสาร  :  0 7652 2311
E-mail :
tbgr-southern2@tourism.go.th
มีเขตความรับผิดชอบ 6 จังหวัดคือ  ภูเก็ต , กระบี่ , พังงา , สุราษฎร์ธานี , ระนอง และชุมพร
 
 
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา  ภาคเหนือ

ชุมชนเชียงใหม่แลนด์  เลขที่ 414/6 ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 0 5320 4602, 0 5320 4485
โทรสาร  :  0 5327 1473
E-mail :

tbgr-northern@tourism.go.th

มีเขตความรับผิดชอบ 15 จังหวัด  คือ เชียงใหม่ , ลำปาง , ลำพูน , เชียงราย , อุตรดิตถ์ , แพร่ , น่าน , พะเยา , แม่ฮ่องสอน , กำแพงเพชร , ตาก , สุโขทัย , พิษณุโลก , พิจิตร และเพชรบูรณ์
 
 
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการราชสีมาอเวนิว  เลขที่ 230/17  ถนนมิตรภาพ-หนองคาย
ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ : 0 4424 8740 
โทรสาร  :  0 4424 8740
E-mail :
tbgr-northeastern@tourism.go.th
มีเขตความรับผิดชอบ 19 จังหวัด คือ นครราชสีมา , บุรีรัมย์ , สุรินทร์ , ศรีสะเกษ , อุบลราชธานี , ยโสธร , ชัยภูมิ , ขอนแก่น , อุดรธานี , หนองคาย , มหาสารคาม , ร้อยเอ็ด , เลย , กาฬสินธุ์ , สกลนคร , นครพนม , มุกดาหาร , อำนาจเจริญ และหนองบัวลำพู
 
 
 โครงสร้างของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 
 
ที่มา: http://www.tourism.go.th 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s