เมื่อภาพถ่าย / ข้อความของเรา ถูกละเมิดนำไปโพสต์ตามเว็บไซต์ หรือ อินเตอร์เน็ต

 
เมื่อภาพถ่าย / ข้อความของเรา ถูกละเมิดนำไปโพสต์ตามเว็บไซต์ หรือ อินเตอร์เน็ต
 
 
 สืบเนื่องจากมีนักเขียนบล็อกหลายท่าน ถูกผู้หวังดีนำรูปภาพและข้อความในบล็อกไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ขออนุญาต นอกจากจะไม่ขออนุญาตแล้วยังไม่ให้เครดิต ไม่บอกแหล่งที่มาของภาพ เป็นการกระทำที่เสียมารยาทและหยาบคาย ที่สำคัญเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และผิดกฎหมายด้วย   
 
ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน
 
กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
    1. งานวรรณกรรม  ( หนังสือ  จุลสาร  สิ่งพิมพ์  คำปราศรัย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ )
    2. งานนาฎกรรม  ( ท่ารำ  ท่าเต้น ฯลฯ )
    3. งานศิลปกรรม  ( จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย  ศิลปประยุกต์ ฯลฯ )
    4. งานดนตรีกรรม ( ทำนอง  ทำนองและเนื้อร้อง ฯลฯ )
    5. งานสิ่งบันทึกเสียง ( เทป  ซีดี )
    6. งานโสตทัศนวัสดุ  ( วีซีดี  ดีวีดี  ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง )
    7. งานภาพยนตร์
    8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
    9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์บางส่วน จาก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๕๙ ก วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ บางมาตรา ดังนี้
 

มาตรา  ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗"

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา  ๔  ในพระราชบัญญัตินี้

 "ผู้สร้างสรรค์"  หมายความว่า  ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

 "ลิขสิทธิ์"  หมายความว่า  สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น

 "วรรณกรรม" หมายความว่า งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร  สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์  ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย"โปรแกรมคอมพิวเตอร์" หมายความว่าคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์    เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหรือเพื่อให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด

 "นาฏกรรม" หมายความว่า งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว  และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย

 "ศิลปกรรม" หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
   (๑) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วย เส้น แสง  สี  หรือสิ่งอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง
   (๒) งานประติมากรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้
   (๓) งานภาพพิมพ์  ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์และหมายความรวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย
   (๔) งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง   งานออกแบบตกแต่งภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์หุ่นจำลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
   (๕) งานภาพถ่าย  ได้แก่  งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดยให้แสงผ่านเลนส์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน้ำยาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใด ๆ อันทำให้เกิดภาพขึ้น  หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือ วิธีการอย่างอื่น
   (๖) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่างหรืองานสร้างสรรค์     รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์  ภูมิประเทศ  หรือวิทยาศาสตร์
   (๗) งานศิลปประยุกต์  ได้แก่ งานที่นำเอางานตาม (๑) ถึง  (๖) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงาน   ดังกล่าวนั้น เช่น นำไปใช้สอย นำไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์   ทางการค้า
 ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย

 "ดนตรีกรรม" หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลง หรือขับร้องไม่ว่าจะมีทำนองและคำร้องหรือมีทำนองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลง หรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว

 "โสตทัศนวัสดุ"  หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใด อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีก โดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น   และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วย   ถ้ามี

 "ภาพยนตร์" หมายความว่า โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยลำดับของภาพ ซึ่งสามารถนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น เพื่อนำออกฉายต่อเนื่อง ได้อย่างภาพยนตร์  และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์ นั้นด้วย ถ้ามี

 "สิ่งบันทึกเสียง" หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของดนตรี เสียง การแสดง หรือเสียงอื่นใด  โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น แต่ทั้งนี้มิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์  หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น

 "นักแสดง" หมายความว่า ผู้แสดง นักดนตรี นักร้อง นักเต้น นักรำ และผู้ซึ่ง แสดงท่าทาง  ร้อง  กล่าว  พากย์  แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด

 "งานแพร่เสียงแพร่ภาพ" หมายความว่า งานที่นำออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน์ หรือโดยวิธีการอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน

 "ทำซ้ำ" หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทำสำเนา ทำ แม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากสำเนาหรือจากการโฆษณา  ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หมายความถึงคัดลอกหรือทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในส่วน อันเป็นสาระสำคัญ  โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่  ทั้งนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 "ดัดแปลง"  หมายความว่า ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไข  เพิ่มเติม  หรือจำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่า  ทั้งหมดหรือบางส่วน
   (๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ให้หมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลำดับใหม่
   (๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ให้หมายความรวมถึง  ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำขึ้นใหม่
   (๓) ในส่วนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่      มิใช่นาฏกรรมให้เป็นนาฏกรรม หรือเปลี่ยนนาฏกรรมให้เป็นงานที่มิใช่นาฏกรรม ทั้งนี้ ไม่ว่าในภาษาเดิมหรือต่างภาษากัน
   (๔) ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่ เป็นรูปสองมิติหรือสามมิติให้เป็นรูปสามมิติหรือสองมิติ  หรือทำหุ่นจำลองจากงานต้นฉบับ
   (๕) ในส่วนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม ให้หมายความรวมถึง จัดลำดับ     เรียบเรียงเสียงประสานหรือเปลี่ยนคำร้องหรือทำนองใหม่

 "เผยแพร่ต่อสาธารณชน" หมายความว่า ทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดย  การแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลงการทำให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ การก่อสร้าง การจำหน่าย  หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่ได้จัดทำขึ้น 

 "การโฆษณา" หมายความว่า การนำสำเนาจำลองของงานไม่ว่าในรูปหรือ ลักษณะอย่างใดที่ทำขึ้นโดยความยินยอมของผู้สร้างสรรค์ออกจำหน่าย โดยสำเนาจำลองนั้นมีปรากฏต่อสาธารณชนเป็นจำนวนมากพอสมควรตามสภาพของงานนั้น แต่ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึง การแสดงหรือการทำให้ปรากฏซึ่งนาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือภาพยนตร์ การบรรยาย หรือการปาฐกถา ซึ่งวรรณกรรม การแพร่เสียงแพร่ภาพเกี่ยวกับงานใด  การนำศิลปกรรมออกแสดงและการก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม

 

 
การละเมิดลิขสิทธิ์
มาตรา ๒๗     การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
            (๑)    ทำซ้ำหรือดัดแปลง
            (๒)    เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 
มาตรา ๒๘     การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียง อัน มีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๑๕ (๕) ทั้งนี้ ไม่ว่าในส่วนที่เป็นเสียง และหรือภาพ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
             (๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
             (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
             (๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าว
 
มาตรา ๒๙     การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราช-บัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕(๕) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
            (๑) จัดทำโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
            (๒) แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ำ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
            (๓) จัดให้ประชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นในทางการค้า
 
มาตรา ๓๑     ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของ ผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดัง ต่อไปนี้
            (๑)    ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
            (๒)    เผยแพร่ต่อสาธารณชน
            (๓)    แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
            (๔)    นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
 
 
บทกำหนดโทษ
 
มาตรา ๖๙    ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็น การกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 
มาตรา ๗๐ ผู้ใดกระทำการอันละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่น บาทถึงหนึ่งแสนบาท ถ้าการกระทำ ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 
มาตรา ๗๔    ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็น ผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำของนิติบุคคลนั้นได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
 
 
 
คำแนะนำสำหรับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิทางอินเตอร์เน็ต
 
1. เก็บหลักฐานทั้งหมดไว้ เช่น แผ่นพับโฆษณา (โบรชัวร์), ใบประกาศ, เว็บเพจ ที่มีการละเมิดสิทธิของเรา เอารูปของเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 
2. กรณีภาพเผยแพร่ทางเว็บเพจ ให้เก็บโดยคลิก ที่มุมบนซ้ายของหน้าเว็บ File  =>  Save as หน้าเว็บเพจ web page นั้นเก็บไว้(เป็น ไฟล์.mht หรือ ไฟล์.htm ) จะได้เปิดดูได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 
3. ให้เคอร์เซ่อร์อยู่ตรงหน้าเว็บเพจ ให้คลิกปุ่มขวาที่เม้าท์ คลิกที่ view source จะได้โค้ดของเว็บนั้นปรากฏให้เห็นเป็น notepad จากนั้นให้คลิกมุมบนซ้ายของnotepad  File =>  save as เก็บไว้ (เป็น ไฟล์.txt)
 
4. หาข้อมูลผู้ประกอบการ/เจ้าของเว็บไซต์ รายนั้นให้ได้มากที่สุด เช่น ชื่อเจ้าของ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ กรณีเว็บเพจสามารถตามรอยได้จาก  IP address   ซึ่งเว็บนี้จะช่วยคุณได้ http://www.who.is/whois/ เพียงแต่กรอก URL address แล้วคลิก  search  ต้องการเก็บข้อมูลไว้ให้คลิกที่มุมบนซ้ายของหน้าเว็บ File  =>  Save as หน้าเว็บเพจ web page นั้นเก็บไว้(เป็น ไฟล์.mht หรือ ไฟล์.htm ) 
 
5. ถ้าประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดี ให้นำหลักฐานการกระทำผิดข้างต้นดังกล่าวไปด้วย (พริ้น print ใส่กระดาษ หรือ เขียน write ลงแผ่นซีดี) นำไปพร้อมกับ ไฟล์ภาพต้นฉบับจริงที่คุณถ่ายภาพนั้นไว้
 
6. ปรึกษาทนาย กรณีต้องการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง
 
7. แจ้งให้หยุดการกระทำละเมิดสิทธิ์
 
8. ถ้ายังไม่หยุดการกระทำละเมิดสิทธิ์ เจ้าของสิทธิ์ควรดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามบทลงโทษ เพื่อให้เกิดความเข็ดหลาบ เพื่อจะได้ไม่กระทำผิดซ้ำ และเพื่อไม่ให้คนอื่น ๆ ในสังคมต้องเดือดร้อนจากการกระทำเช่นนี้อีก
 
9. ประเทศชาติบอบช้ำมากพอแล้วครับ ที่คนในชาติบางคนไม่รู้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ที่ใช้ความอุตสาหะคิดค้นประดิษฐ์ขึ้น  แต่คนทั้งชาติกลับถูกตราหน้าว่าเป็นหัวขโมย ถูกตราหน้าว่าเป็นประเทศที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาติดอันดับต้น ๆ ของโลก  
 
      ถ้าวันนี้เราไม่รู้จักอดกลั้นความประพฤติทุจริต แม้ความชั่วที่เห็นว่าเพียงเล็กน้อย
ต่อไปเราจะรู้จักข่มใจ ละวางความชั่วความทุจริต และตั้งอยู่ในความสุจริตได้อย่างไร
การละเว้นการทำความชั่วได้ ก็เป็นการทำดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
       
 
 
 
 
!!! ภาพแผนที่สำหรับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ !!!
 
 
 
ตัวอย่างเว็บที่น่าสนใจ กรณีถูกละเมิดสิทธิ์ครับ
 
 – พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๕๙ ก วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
 
ลองดูน่ะ รูปใครโดนขโมยบ้าง โดยnussara ภาพจากช่างภาพฝีมือดีถูกนำไปใช้ในแผ่นพับโฆษณา/เว็บไซต์ทางธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
 
 
แก้ไขเมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓
 
 
 
 
 
 

เมื่อภาพถ่าย / ข้อความของเรา ถูกละเมิดนำไปโพสต์ตามเว็บไซต์ หรือ อินเตอร์เน็ต โดย ตะวัน ธนวสุมงคล อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ tawanguide.spaces.live.com.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://tawanguide.spaces.live.com
 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 2. ตะวันสัมผัสมาอย่างไร เขียนไปอย่างนั้น. Bookmark the permalink.

1 Response to เมื่อภาพถ่าย / ข้อความของเรา ถูกละเมิดนำไปโพสต์ตามเว็บไซต์ หรือ อินเตอร์เน็ต

  1. alita says:

    ขออนุญาติอ้างอิงนะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s