ทำอย่างไรจึงจะรวย โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ

ทำอย่างไรจึงจะรวย

เรื่องโดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ

หากให้ทุกคนสามารถเลือกได้ อันดับแรกคนส่วนใหญ่จะเลือกอะไรให้ตัวเอง

                    โดยสัญชาตญาณแล้วคนส่วนใหญ่ต้องการมีชีวิตอยู่รวดไว้ก่อน  การมีชีวิตอยู่รอดต้องอาศัย “เงิน” ในการซื้ออาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้อยู่รอด

                    คนทั่วไปตระหนักดีว่า หากมีเงินน้อยไปก็จะมีปัญหาในการเลี้ยงดูชีวิต จึงอยากมีเงินมาก ๆ หรือ อยากรวย นั่นเอง ทำอย่างไรจึงจะรวย… อยากรวยจะต้องทำทาน แล้วทานช่วยให้รวยได้จริงหรือ

                    ทานคือการเสียสละแบ่งปันทรัพย์สิ่งของที่เรามีอยู่ ตลอดจนแรงงานของเรา เพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลต่อผู้ที่สมควรอนุเคราะห์ เป็นต้นว่าเลี้ยงดูมารดาบิดาตลอดจนผู้มีอุปการคุณ บริจาคทรัพย์บำรุงวัดและองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ช่วยทำงานเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธ่ารณชนได้ ให้อาหารและเครื่องนุ่งห่มแก่คนยากจนหิวโหย หรือคนที่ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น

                    การที่จะบริจาคทรัพย์สิ่งของหรือช่วยเหลือผู้อื่นได้ ผู้บริจาคจะต้องเป็นคนไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่คิดจะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว เป็นการขัดเกลาความเห็นแก่ตัว การเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ฝึกให้มีความรัก ความเมตตา อันส่งผลให้เกิดความกรุฯคือความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของผู้ให้ทาน หากทำเป็นประจำก็เพิ่มคุณธรรมดังกล่าวให้มีความเข้มแข็ง สะท้อนออกมาเป็นบุคลิกภาพ เป็นพฤติกรรมในชีวิตของเขา

                    บุคคลเช่นนี้ย่อมเป็นที่รักของผู้ที่ได้สัมพันธ์ด้วย จะทำกิจกรรมใด ก็มีคนอยากช่วย อยากสนับสนุน การงานจึงเจริญก้าวหน้า การค้าจึงรุ่งเรือง นำมาซึ่งรายได้และโภคทรัพย์อย่างทันตาเห็น

                    บางคนอาจจะมีข้อโตแย้งว่า หากไม่ขยันทำงานแล้วจะรวยได้อย่างไร

                    ขอให้พิจารณาดูเถิดว่า มีคนที่ขยันขันแข็งในการทำงานอยู่มากมาย เช่น ผู้ใช้แรงงาน ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. มีวันหยุดเดือนละ ๒ วันหรือ ๔ วัน บุคคลดังกล่าวขยันทำงานมากกว่าเศรษฐีทั่วไปหลายเท่า ทำไมเขาจึงไม่รวย นั่นเป็นเพราะเขาไม่มีศรัทธาที่จะทำทาน  นาน ๆ อาจจะทำทานสักครั้ง จะอ้างว่าเป็นเพราะมีรายได้น้อย ยากจน จึงไม่มีเงินที่จะทำทาน เป็นเช่นนั้นจริงหรือ

                    มีรายได้น้อยนั้นใช่ แต่ที่เขาสูบบุหรี่ ดื่มสุราทุกวัน แถมซื้อหวยทุกงวด เขาหมดเงินไปกับอบายมุขเดือนละไม่น้อย แต่ไม่สนใจที่จะทำทาน แม้พระเดินบิณฑบาตผ่านที่พักทุกวันยังไม่คิดที่จะใส่บาตร  การใส่บาตรด้วยข้าวสุกวันละ ๓ ทัพพี จะเสียเงินไปสักเท่าไรเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่และดื่มสุราทุกวัน นั่นเพราะเขาไม่มีนิสัยที่จะทำทาน ไม่เชื่อว่าอานิสงส์ของทานมีจริง

                    หลายคนสงสัยว่าตนเองหรือที่บ้านทำบุญใส่บาตรอยู่เป็นประจำทำไมไม่เห็นรวย บ้านตรงข้ามไม่เห็นจะใส่บาตร ทำไมเขารวยกว่าเรา ผู้ที่สงสัยดังกล่าวยังไม่เข้าใจเรื่องกรรม เราทำบุญใส่บาตรอยู่เป็นประจำก็ดีแล้ว อานิสงค์ของทานที่เราทำช่วยให้เรามีอยู่มีกินมีใช้ ไม่อดอยากยากเข็ญ ส่วนที่ยังไม่รวยอย่างที่เราต้องการ อาจเป็นเพราะกำลังของทานหรือบุญที่เราทำยังมีพลังไม่มากพอที่จะส่งผลให้เราเป็นเศรษฐีได้ นอกจากนี้อาจจะมีวิบากกรรมที่เราเคยทำไว้ อันเป็นฝ่ายตรงข้ามของทาน กำลังส่งผลเป็นอุปสรรคขัดขวาง มิให้พลังบุญที่เราทำส่งผลได้อย่างเต็มที่

                    เป็นต้นว่าชาติก่อนหรือชาตินี้เราเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว เห็นแก่ตัว ไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ไม่สงเคราะห์บุคคลที่เราควรสงเคราะห์ เช่น ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดา ไม่ตอบแทนคุณผู้มีพระคุณ ไม่บำรุงศาสนาและสาธารณกุศล เป็นต้น นอกจากจะไม่สงเคราะห์ผู้ที่ควรสงเคราะห์ดังกล่าวแล้ว เราอาจจะทำการบางอย่างที่ขัดขวางผู้ที่เขาปรารถนาจะสงเคราะห์บุคคลหรือองค์กรสาธารณกุศลเหล่านี้ด้วย

                    แม้ว่าผลของวิบากกรรมฝ่ายตรงข้ามจะส่งมาข่มพลังบุญที่เราทำไว้ไม่ให้แสดงผลได้เต็มที่ แต่หากเราไม่ท้อถอย ตั้งหน้าทำทานต่อไปก็เท่ากับว่าเราได้เติมพลังบุญให้มากขึ้น จนมีพลังทัดเทียมกับพลังของฝ่ายอกุศล เมื่อนั้นอานิสงส์แห่งบุญที่ทำก็จะเริ่มส่งผลต่อชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้น และถ้าเราเติมพลังบุญกุศลให้มากขึ้นไปอีก โดยไม่ไปเพิ่มพลังให้ฝ่ายบาปอกุศล เมื่อเป็นเช่นนี้พลังของฝ่ายบุญกุศลก็จะมีเหนือกว่าพลังของฝ่ายบาปอกุศล ถึงจุดนี้ฐานะความเป็นอยู่ของเราก็จะดีขึ้นทันตาเห็น

                    ส่วนที่สงสัยว่า บ้านตรงข้ามไม่เห็นใส่บาตรเลย ทำไมเขาจึงมีฐานะดีกว่าเรานั้น เรารู้ได้อย่างไรว่าบ้านนั้นไม่ทำบุญ แม้เขาไม่ใสบาตรแต่เขาอาจจะทำทานด้วยการบริจาคทรัพย์ให้องค์กรสาธารณกุศลหรือศาสนา เนื่องจากเขามีฐานะดี เขาอาจจะบริจาคคราวละมาก ๆ ทรัพย์ของเขาจึงนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มาก

                    อย่างไรก็ตาม อานิสงส์ของทานจะมีมากเพียงใด ยังขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ให้ ทรัพย์นั้นหามาโดยสุจริตหรือไม่ เป็นประโยชน์ต่อผู้รับเพียงใด และผู้รับเป็นผู้มีคุณธรรมหรือทำประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากเพียงใด เป็นต้น

                    หากแม้นว่าเขาอาจจะตระหนี่ถี่เหนียว ไม่บริจาคทรัพย์ดังที่กล่าวมา ซ้ำยังมีนิสัยเห็นแก่ตัว ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่เขาน่าจะจน แต่กลับรวยนั่นเป็นเพราะอานิสงส์ของทานที่เขาทำไว้มากในอดีตชาติกำลังส่งผลอยู่ เขากำลังกินบุญเก่า หากบุญเก่าที่ทำมาในอดีตอ่อนกำลังลงหรือหมดไป ฐานะความเป็นอยู่ของเขาก็จะตกต่ำลง

                    บางคนสงสัยว่า ประเทศที่พลเมืองของเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนา ทำไมจึงเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าประเทศของเรา ความจริงแล้วการทำทานและอานิสงส์ที่จะได้รับเป็นของสากล ไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องนับถือศาสนาใด ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่งคั่ง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ประเทศดังกล่าวประชาชนเขสทำทาน บำรุงศาสนาที่เขานับถือ ตลอดจนองค์กรการกุศลต่าง ๆ มากยิ่งกว่าชาวพุทธทำทานหลายเท่า

                    การที่ประเทศเหล่านี้ส่งคนออกไปเผยแผ่ศาสนาของเขาทั่วโลก โดยลงทุนสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล กิจกรรมดังกล่าวต้องใช้เงินมากมาย เงินจำนวนนี้ได้มาจากศาสนิกชนของเขาร่วมกันบริจาคทั้งสิ้น เราจะได้ข่าวอยู่เสมอว่า มหาเศรษฐีอันดับต้น ๆ ของโลกบริจาคเงินให้สถาบันการศึกษา องค์กรศาสนา และองค์กรสาธารณกุศลเป็นเงินจำนวนมหาศาล พลังแห่งทานบารมีที่เขาสั่งสมไว้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันช่วยให้ประเทศและประชาชนของเขามีความเจริญมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ

                    เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องทำทานเป็นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้เพื่อผลอันยั่งยืน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน รู้จักบริหารทรัพย์ที่หามาได้ คบคนดีไว้เป็นมิตร ใช้ชีวิตให้เหมาะสมแก่อัตภาพ ธรรมดังกล่าวจะยังประโยชน์ให้เกิดในชาตินี้ โดยไม่ต้องรอคอยถึงชาติหน้า

หนังสืออ้างอิง:

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ, นิตยสาร Secret ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๗๐ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

สนใจเข้าอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรสติปัฏฐาน ๔ ที่ร่มอารามธรรมสถาน คลิกดูรายละเอียดที่ http://www.romaram.org/

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 1. เข้าถึงธรรม เข้าถึงโลก เข้าถึงชีวิต and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s