Category Archives: 3. ตะวันสัญจร

ชวนไปพักผ่อนแบบสบายสไตล์ติดดิน

นำชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร The Museum & Library of Abbots of Wat Bovoranives Vihara พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปกติจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.00- ๑๕.๐๐ น. ช่วง ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปิดให้ชมทุกวัน เวลา ๐๙.00- ๑๘.๐๐ น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อาคารมีสองชั้น เมื่อถอดรองเท้าเข้าไปจะพบห้องโถงกลางห้อง จัดฉายวีดิทัศน์  “ตำนานวัดบวรฯ” ผังการจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ห้องจัดแสดงห้องที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ห้องจัดแสดงห้องที่ ๒ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ … Continue reading

Posted in 3. ตะวันสัญจร | Tagged , | Leave a comment

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่แปด ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล) โครักขปูร์ เดลลี กรุงเทพฯ

วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล Royal Thai Monastery Lumbini, Nepal ตั้งอยู่ที่ ปริมณฑลลุมพินีวันสถาน ด้านวัดนานาชาติ ฝ่ายเถรวาท ห่างจากอุทยานลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับจากเสาศิลาอโศกมหาราช ถึงวัดไทยลุมพินี ประมาณ ๘๐๐ เมตร ปัจจุบันนี้ อุทยานลุมพินีตั้งอยู่ในเขตปกครอง ตำบลลุมมินเด อำเภอรูปันเดหิ จังหวัดลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทย ในนามของรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และผู้ศรัทธาร่วมทำบุญ ทำสัญญาเช่าที่ดิน จากรัฐบาลเนปาล จำนวน ๒ แปลง รวมพื้นที่ ๕ เอเคอร์ (๑๓ ไร่เศษ) เป็นระยะเวลา ๙๙ ปี … Continue reading

Posted in 3. ตะวันสัญจร | Leave a comment

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่เจ็ด กุสินารา ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล)

ลุมพินี แดนประสูติ ในอดีตนั้น ลุมพินีตั้งอยู่ในตำบลลุมมินเด ประเทศอินเดีย ต่อมาเมื่อมีการแบ่งปันเขตแดนหลังสงครามในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ลุมพินีถูกตัดออกจากเขตของอินเดียและกลายเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล ทำให้เป็นสังเวชนียสถานแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวันเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ หนึ่งในสี่สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน เพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ตัวลุมพินีวันอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศอินเดีย ตอนเหนือ ห่างจากสิทธารถนคร หรือ นครเทวทหะ ทางทิศตะวันตก ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร และ นครกบิลพัสดุ์ทางทิศตะวันออก ๒๒ กิโลเมตร ซึ่งถูกต้องตามตำราพระพุทธศาสนา ที่กล่าวว่าลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์ และเมืองเทวทหะ ปัจจุบัน ลุมพินีวันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ … Continue reading

Posted in 3. ตะวันสัญจร | Leave a comment

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่หก เมืองกุสินารา ตำบลกาเซีย

“นครกุสินารา”  ท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) เขียนในหนังสือไว้ว่า นครกุสินารา ปัจจุบันได้แก่ ตำบลกาเซีย ในเขตจังหวัดกุสินาการ์ รัฐอุตตรประเทศ เคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นมัลละ มีชื่อเรียกกันหลายชื่อ เช่น กุสาวดี กิสินครี กุสิคราม กิสินคร หลวงจีนถังซัมจั๋งเรียกว่า เกา สิน นคโร ปัจจุบันเรียกตามภาษาสันสกฤตว่า กุศินาคาร์ (Kushinagar) ตามภาษาปาลีว่า กุสินารา (Kusinara) ซากของเมืองกุสินารา ที่ได้หลักฐานยืนยันแน่นอนจากการขุดค้นของนักสำรวจก็คือ สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จปรินิพพานของพระพุทธองค์ ซึ่งมีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่า มาธากุนรวกาโกฏ (Matha kunwar ka kot) ส่วนที่ยังไม่ได้ขุดค้นซึ่งนักโบราณคดีรวมทั้งชาวพุทธในอินเดียลงความเห็นว่า ได้แก่หมู่บ้านที่มีชื่อว่า อนรุธวา … Continue reading

Posted in 3. ตะวันสัญจร | 1 Comment

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่ห้า เมืองพาราณสี เมืองกุสินารา

เมืองพาราณสี อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคงคา ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองลักเนา เมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศ และเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หลวงวิจิตรวาทการได้เขียนไว้ในหนังสือของดีเมืองอินเดีย ว่า ถ้ามาอินเดียแล้วไม่ถึงเมืองพาราณสี ถือว่ายังมาไม่ถึงอินเดีย เพราะพาราณสียังคงเอกลักษณ์ความเป็นอินเดียโดยแท้ จะเห็นว่าประเพณีโบราณเก่าแก่ เช่น การอาบน้ำล้างบาป การเผาศพ การบูชาสุริยเทพ ฯลฯ ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ยังมีให้เห็นตลอดเวลา แม้กาลเวลาจะผ่านพ้นกว่าสามพันปีแล้วก็ตาม พาราณสีเป็นชื่อเก่าแก่แต่โบราณ กล่าวกันว่าการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์มักจะเกี่ยวข้องกับเมืองพาราณสี จึงเป็นดินแดนบำเพ็ญบารมีเพื่อเตรียมการเป็นพระพุทธเจ้า เล่าขานตำนานคงคา โดยพระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม แม่น้ำคงคาที่ปรากฏอยู่ในมหากพย์มหาภารตะนั้นเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มคนผู้นับถือศาสนาฮินดู มีความเป็นมาดังนี้ “คงคา” ในฐานะที่เป็นเทพธิดานั้น เป็นราชธิดาคนโตของราชาหิมวัต และพระนางเมนาแห่งภูเขาหิมาลัย เชื่อกันว่า เดิมทีเดียวนั้นแม่น้ำคงคาอยู่บนสวรรค์ ดังนั้น แม่น้ำคงคาจึงมีชื่อเรียกอยู่มากมายที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์ อาทิ สุรสรวันตี สุรนที สุรนิมนะคา วโยมคงคม เป็นต้น … Continue reading

Posted in 3. ตะวันสัญจร | Leave a comment

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่สี่ เมืองพุทธคยา เมืองพาราณสี เมืองสารนาถ

พาราณสี “ปัจจุบันเมืองพาราณสีตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกแห่งแม่น้ำคงคา เป็นศูนย์กลางการค้าและแหล่งผ้าไหมกาสีอันมีชื่อเสียงของแคว้นกาสีในสมัยพุทธกาล ถนนในเมืองพลุกพล่านไปด้วยรถนานาชนิด ผู้คนเดินกันหนาแน่น นอกจากนี้ยังมีสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ลา สุนัข อยู่ในที่ทั่วไปของเมือง โดยเฉพาะวัวจะมีมากเป็นพิเศษ” สภาพถนนจากเมืองพุทธคนาไปเมืองพาราณสี ปัจจุบันสภาพก็ไม่ต่างจากอดีต พาหนะที่เราได้อาศัยมาก็มีเหตุเกิดความเสียหาย ยางแตกต้องหยุดรถเพื่อเปลี่ยนยาง สารถีของคณะเรา ทำหน้าที่เปลี่ยนยางได้อย่างคล่องแคล่ว เนื่องจากประสบการณ์การขับรถมากพอสมควร บาบูของเราจึงมียางอะไหล่และเครื่องมือพร้อมติดรถอยู่เสมอ ระหว่างที่รอเปลี่ยนยาง ผู้เขียนก็แอบลุ้นขออย่าให้การเดินทางมีอุปสรรคเลย แม่น้ำคงคามีกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ชาวฮินดูถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากสรวงสวรรค์ วัดไทยสารนาถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมูลนิธิมฤคทายวันมหาวิหาร มีพระครูประกาศสมาธิคุณ วัดมหาธาตุฯ เป็นประธาน มีพระครูสรวิชัย พระสงฑ์อินเดียเป็นเจ้าอาวาส สารนาถ สารนาถอยู่ทางทิศเหนือ ห่างจากตัวเมืองพาราณสีประมาณ … Continue reading

Posted in 3. ตะวันสัญจร | Leave a comment

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่สาม เมืองพุทธคยา เมืองราชคฤห์ เขาคิชกูฎ มหาวิทยาลัยนาลันทา

เดินทางออกจากพุทธคยาแต่เช้า มุ่งหน้าไปยังเขาคิชฌกูฏ ซึ่งอยู่ในเมืองราชคฤห์ ราชคฤห์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธในสมัยพุทธกาล (ปัจจุบัน คือ จังหวัดนาลันทา รัฐพิหาร) ในอดีตเคยเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็ง และมีอิทธิพลมากแห่งหนึ่ง เป็นเมืองสำหรับการแสวงบุญของชนชาวพุทธ พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ในเมืองนี้หลายครั้ง การกระทำปฐมสังคายนาก็ทำที่เมืองนี้ ราชคฤห์นั้นมีอยู่สองเมือง คือ ราชคฤห์เก่า กับราชคฤห์ใหม่ ราชคฤห์ใหม่สร้างต่อจากเมืองเก่า โดยตั้งอยู่เชิงเขามีพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้สร้าง เมืองนี้มีภูเขาล้อมรอบอยู่ ๕ ลูก คือ เวภาระ ปัณฑวะ อิสิคีรี เวปุลละ และคิชฌกูฏ  จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบญจคีรีนคร เมื่อ ๒๕๐๐ ปีก่อน แคว้นมคธนั้นเป็นทางศูนย์การการค้า การศึกษา การปกครอง มีพระเจ้าพิมพิสารปกครองดูแล ประกอบด้วยเมืองสำคัญห้าเมืองด้วยกัน คือ … Continue reading

Posted in 3. ตะวันสัญจร | Leave a comment

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่สอง เมืองกัลกัตตา เมืองพุทธคยา

หลังจากได้พักผ่อน ได้คลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางข้ามเมือง เช้าวันนี้ก็ได้มาถึงเมืองพุทธคยา เดินเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารเช้า แล้วมุ่งหน้าสู่พระมหาโพธิมณฑล ตั้งอยู่ที่ ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา จังหวัดคยา รัฐพิหาร ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เดิมชื่ออุรุเวลาเสนานิคม หมายความว่า หมู่บ้านที่สร้างเขตกั้นด้วยทราย พระมหาเจดีย์พุทธคยา หรือ “พระมหาโพธิเจดีย์” มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน สันนิษฐานว่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช แต่เป็นขนาดย่อมกว่าสมัยปัจจุบัน ต่อมาผ่านยุคสมัยของกษัตริย์ชาวพุทธมากมาย กษัตริย์ คฤหบดี เศรษฐี ต่างก็คงจะสร้างต่อเติมจากขนาดเดิมจนใหญ่ขึ้น เช่น ราวปี พ.ศ.๖๗๔ พระเจ้าหุวิชกะ กษัตริย์แห่งเมืองมคธ เสด็จมานมัสการและได้ทรงให้สร้างเป็นศิลปะที่สวยงาม และสร้างต่อเติมจนใหญ่เป็นมหาสถูปของพระพุทธศาสนา เป็นสถาปัตยกรรมอินเดียแบบพุทธที่งดงามโดยรอบพระมหาเจดีย์ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามช่องเล็กช่องน้อย ราวปี พ.ศ.๒๑๓๓ นักบวชฮินดูพวกมหันต์รูปหนึ่งชื่อ โคเสนฆมัณฑิคีร์ ได้เดินทางมาถึงที่พุทธคยาและเกิดชอบใจในทำเลนี้ จึงได้ตั้งสำนักเล็กๆ ใกล้ๆ กับพระมหาเจดีย์พุทธคยาและพออยู่ไปนานๆ … Continue reading

Posted in 3. ตะวันสัญจร | Leave a comment

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ กัลกัตตา

การเดินทางสู่แดนพุทธภูมิ คณะของผู้เขียน ฝ่ายสงฆ์นำโดยพระครูนิคมคณานุกูล (คำสอน กิตฺติญาโณ) สกุลเดิม สอนคูณ เจ้าคณะตำบลแวง เจ้าอาวาสวัดนิคมคณาราม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนฝ่ายฆราวาสนั้นนำโดยคุณแม่ประภาศิริ พลเยี่ยม เริ่มต้นเดินทางจากสนามบินกรุงเทพฯ ไปลงที่เมืองกัลกัตตา ที่สนามบินเนตาจี ใช้เวลาบิน ๒ ชั่วโมง ๑๕ นาที ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกรด้วยความเรียบร้อย รับกระเป๋าและสัมภาระตรวจสอบความเรียบร้อย ออกมาก็ได้พบกับตัวแทนของบริษัททัวร์อินบาวด์ของอินเดียที่เราได้ติดต่อไว้ล่วงหน้า ใช้เวลาทำความรู้จักกับมัคคุเทศก์หนุ่ม แนะนำตัวเล็กน้อยเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับมัคคุเทศก์ซึ่งจะเป็นผู้นำทางให้คณะของเราตลอดการเดินทางในอินเดีย ค่ำคืนนี้เราต้องโดยสารรถไฟตู้นอนจากเมืองกัลกัตตา เพื่อไปเมืองคยา รัฐพิหาร ที่สถานีรถไฟจะมีห้องสำหรับรอขึ้นรถไฟสำหรับสุภาพบุรุษ และสำหรับสุภาพสตรีแยกจากกัน  แต่เพื่อความปลอดภัยเราเลือกที่จะรวมกลุ่มกันไว้และไปนั่งรอใกล้ ๆ กัน สถานีรถไฟเมืองกัลกัตตาใหญ่มาก เป็นชุมทางรถไฟที่สำคัญจึงมีรถไฟเข้าออกหลายขบวน แม้จะมีหมายเลขชานชาลาและเวลาบอกไว้บนบัตรผู้โดยสาร แต่ผู้เขียนอดนึกไม่ได้ว่าถ้ามาโดยไม่มีไกด์ท้องถิ่นมาด้วยโอกาสพลาดรถไฟมีสูงทีเดียว เพราะขบวนรถหน้าตาเหมือนกันหมดสำหรับผู้มาใหม่อย่างเรา เมื่อขึ้นรถไฟได้แล้ว ยังต้องเดินหาตู้นอนตามรายละเอียดบนบัตรโดยสาร ซึ่งไกด์ของเราก็ทำหน้าที่ได้ดีทีเดียว รถไฟอินเดียขนาดกว้างมากคำนวนด้วยตาน่าจะกว้างสักสามเมตร … Continue reading

Posted in 3. ตะวันสัญจร | Leave a comment

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : บทนำ

ทริปอิ่มบุญนี้เกิดขึ้นราว ๆ ปี ๒๕๕๐ แต่ความเอิบอาบบุญรวมทั้งความปิติมิได้จางหายไปจากใจเลยสักนิด มีแต่จะเพิ่มศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทวีคูณ การเดินทางครั้งนั้นทำให้ชีวิตของผู้เขียนเปลี่ยนแปลงทันทีที่อายตนะทั้ง ๕ รับสัมผัสพุทธสถาน ฟังธรรมะเข้าใจได้ง่าย ลดทิฐิมานะ อยู่ง่ายว่าง่าย เข้าใจวัฒนธรรมของคนอินเดีย รวมทั้งทำงานกับคนอินเดียได้อย่างราบรื่น ทุกครั้งที่ได้เห็นภาพสังเวชนียสถานจะเกิดความรู้สึกอยากกลับไปอีก คิดถึงเหลือเกิน ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคิดเพียงว่า “จะไปอินเดียต้องใช้เงินเท่าไร” ถึงแม้จะมีเงินก้อนนั้นแล้วก็ใช่ว่าจะได้ไปถึง สิ่งที่พุทธศาสนิกชนพึงมีก่อนที่จะไปกราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล ประการแรกเลยคือ “ศรัทธา” การที่เราจะไปเยี่ยมใครถึงบ้านของเขาแสดงว่าเราต้องรู้จักเจ้าของบ้านเป็นอย่างดี มีศรัทธาต่อเจ้าของบ้านและไปด้วยความนอบน้อม อุปมาเหมือนเราต้องการไปอินเดียเพื่อไปเยี่ยมบ้านของพระพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนจึงควรจะทำความรู้จักพระพุทธเจ้าเสียก่อน อย่างน้อยก็ควรจะรู้ประวัติของพระพุทธเจ้า และรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร เป็นการเริ่มปลูกศรัทธาเพื่อนำพาไปพบธรรมะของพระพุทธองค์ โดยมารยาทแล้วควรสำรวมกิริยา สำรวมวาจาด้วย เป็นการให้ความเคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ดินแดนของพระพุทธเจ้า ประการที่สอง คือ ต้องเป็นผู้มี “บุญบารมี” ในที่นี้ผู้เขียนให้ความสำคัญกับกุศลกรรมในอดีตชาติและกุศลกรรมในปัจจุบัน  ผู้เขียนเชื่อว่าบุญเป็นเหตุให้ได้ไปสังเวชนียสถานครบทั้งสี่ตำบล  การที่ได้เคยสร้างบุญในอดีตและได้เคยอธิษฐานเกี่ยวข้องกับสถานที่ใดในอดีต ส่งผลให้ได้เกิดให้ได้ไปพบสถานที่นั้นอีก … Continue reading

Posted in 3. ตะวันสัญจร | Leave a comment