Tag Archives: ทำอย่างไรจึงจะรวย

ทำอย่างไรจึงจะรวย โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ

ทำอย่างไรจึงจะรวย เรื่องโดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ หากให้ทุกคนสามารถเลือกได้ อันดับแรกคนส่วนใหญ่จะเลือกอะไรให้ตัวเอง                     โดยสัญชาตญาณแล้วคนส่วนใหญ่ต้องการมีชีวิตอยู่รวดไว้ก่อน  การมีชีวิตอยู่รอดต้องอาศัย “เงิน” ในการซื้ออาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้อยู่รอด                     คนทั่วไปตระหนักดีว่า หากมีเงินน้อยไปก็จะมีปัญหาในการเลี้ยงดูชีวิต จึงอยากมีเงินมาก ๆ หรือ อยากรวย นั่นเอง ทำอย่างไรจึงจะรวย… อยากรวยจะต้องทำทาน แล้วทานช่วยให้รวยได้จริงหรือ                     ทานคือการเสียสละแบ่งปันทรัพย์สิ่งของที่เรามีอยู่ ตลอดจนแรงงานของเรา เพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลต่อผู้ที่สมควรอนุเคราะห์ เป็นต้นว่าเลี้ยงดูมารดาบิดาตลอดจนผู้มีอุปการคุณ บริจาคทรัพย์บำรุงวัดและองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ช่วยทำงานเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธ่ารณชนได้ ให้อาหารและเครื่องนุ่งห่มแก่คนยากจนหิวโหย หรือคนที่ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น                     การที่จะบริจาคทรัพย์สิ่งของหรือช่วยเหลือผู้อื่นได้ ผู้บริจาคจะต้องเป็นคนไม่ตระหนี่ถี่เหนียว … Continue reading

Posted in 1. เข้าถึงธรรม เข้าถึงโลก เข้าถึงชีวิต | Tagged , | Leave a comment