Tag Archives: ปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะได้ผล โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ

ปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะได้ผล เรื่องโดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ                     มีคนจำนวนไม่น้อยที่เคยเข้าอบรมปฏิบัติธรรมมาก่อน บางคนปฏิบัติมาหลายครั้ง หลายปี แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความก้าวหน้า ถึงกับเกิดความท้อถอย เมื่อเป็นเช่นนี้จะมีวิธีปฏิบัติกรรมฐานอย่างไรให้มีความก้าวหน้าและสามารถนำเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน                       การปฏิบัติกรรมฐานนั้นมีวิธีปฏิบัติอยู่ ๒ แบบ คือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน                     สมถกรรมฐาน หมายถึง การทำสมาธิเพื่อให้จิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องกันไปนานเท่าที่จะนานได้ เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นได้นานขึ้น ๆ จิตก็จะมีความสงบ มี ปิติ เบาใจ อิ่มเอิบใจ มีความสุข และหากมีกำลังมากขึ้นไปอีก จิตจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหว (เอกัคคตา) วางเฉย (อุเบกขา) ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบหรือที่เกิดขึ้นกับกาย เช่น … Continue reading

Posted in 1. เข้าถึงธรรม เข้าถึงโลก เข้าถึงชีวิต | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment