Tag Archives: พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ

ทำอย่างไรจึงจะรวย โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ

ทำอย่างไรจึงจะรวย เรื่องโดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ หากให้ทุกคนสามารถเลือกได้ อันดับแรกคนส่วนใหญ่จะเลือกอะไรให้ตัวเอง                     โดยสัญชาตญาณแล้วคนส่วนใหญ่ต้องการมีชีวิตอยู่รวดไว้ก่อน  การมีชีวิตอยู่รอดต้องอาศัย “เงิน” ในการซื้ออาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้อยู่รอด                     คนทั่วไปตระหนักดีว่า หากมีเงินน้อยไปก็จะมีปัญหาในการเลี้ยงดูชีวิต จึงอยากมีเงินมาก ๆ หรือ อยากรวย นั่นเอง ทำอย่างไรจึงจะรวย… อยากรวยจะต้องทำทาน แล้วทานช่วยให้รวยได้จริงหรือ                     ทานคือการเสียสละแบ่งปันทรัพย์สิ่งของที่เรามีอยู่ ตลอดจนแรงงานของเรา เพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลต่อผู้ที่สมควรอนุเคราะห์ เป็นต้นว่าเลี้ยงดูมารดาบิดาตลอดจนผู้มีอุปการคุณ บริจาคทรัพย์บำรุงวัดและองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ช่วยทำงานเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธ่ารณชนได้ ให้อาหารและเครื่องนุ่งห่มแก่คนยากจนหิวโหย หรือคนที่ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น                     การที่จะบริจาคทรัพย์สิ่งของหรือช่วยเหลือผู้อื่นได้ ผู้บริจาคจะต้องเป็นคนไม่ตระหนี่ถี่เหนียว … Continue reading

Posted in 1. เข้าถึงธรรม เข้าถึงโลก เข้าถึงชีวิต | Tagged , | Leave a comment

ปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะได้ผล โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ

ปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะได้ผล เรื่องโดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ                     มีคนจำนวนไม่น้อยที่เคยเข้าอบรมปฏิบัติธรรมมาก่อน บางคนปฏิบัติมาหลายครั้ง หลายปี แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความก้าวหน้า ถึงกับเกิดความท้อถอย เมื่อเป็นเช่นนี้จะมีวิธีปฏิบัติกรรมฐานอย่างไรให้มีความก้าวหน้าและสามารถนำเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน                       การปฏิบัติกรรมฐานนั้นมีวิธีปฏิบัติอยู่ ๒ แบบ คือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน                     สมถกรรมฐาน หมายถึง การทำสมาธิเพื่อให้จิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องกันไปนานเท่าที่จะนานได้ เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นได้นานขึ้น ๆ จิตก็จะมีความสงบ มี ปิติ เบาใจ อิ่มเอิบใจ มีความสุข และหากมีกำลังมากขึ้นไปอีก จิตจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหว (เอกัคคตา) วางเฉย (อุเบกขา) ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบหรือที่เกิดขึ้นกับกาย เช่น … Continue reading

Posted in 1. เข้าถึงธรรม เข้าถึงโลก เข้าถึงชีวิต | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment